Minőséget árulunk, mert hosszútávon tervezünk

Garanciális feltételek

Gázkészülékre vonatkozó garancia (jótállás) csak a Marketbau-Remeha Kft-vel (2040 Budaörs, Gyár utca 2.) szerződött szakszerviz által végzett beüzemelés esetén érvényesíthető. Ennek elmulasztása esetén a Forgalmazó nem vállal garanciát a készülékre.

Garanciális javítási munkát csak teljes körűen érvényesített GARANCIAJEGY alapján végezhetnek a szervizpartnerek. A garanciajegyet a fogyasztó a vásárlása alkalmával a terméket eladó (kereskedéstől) kapta meg. Jótállási (garanciális) igényét a jótállási jegy és számlájának felmutatásával tudja érvényesíteni szerződéses szervizpartnereinknél, ezért kérjük gondosan őrizze meg azt.

A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet és a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet értelmében a fogyasztó a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot nem meghaladó eladási ár esetén 1 év, b) 100 000 forintot meghaladó, de legfeljebb 250 000 forint eladási ár esetén 2 év, c) 250 000 forint eladási ár felett 3 év jótállási időre jogosult. A garancia időtartamának kezdete a vásárlás időpontja.

Kiterjesztett garanciát kínálunk – eladási ártól függetlenül – a kezdő időponttól számított legfeljebb:

 • 60 hónapig Avanta Plus, Calenta ACE és Calora gázkazánokra,
 • 10 évig a Tzerra ACE, Calenta ACE primer hőcserélőre,

abban az esetben, ha

 • a gépkönyvekben rögzített üzemeltetési feltételek megvalósulnak,
 • a szakszerviz által végzett éves karbantartás a kezdő időponttól számítva maximum 12 havonta megtörténik,
 • a fűtési rendszer a megfelelő koncentrátumban – a beüzemeléskor és az éves karbantartások alkalmával igazoltan – fel van töltve Sentinel X100 inhibitorral.

Mind a garancia, mind a kiterjesztett garancia vonatkozásában kiemelten fontos garanciális műszaki feltétel a folyamatosan biztosított megfelelő minőségű fűtési vízzel történő üzemelés, és annak dokumentálása (lásd: Remeha Vízkezelési Irányelvek (kazan.hu) és beüzemelési tájékoztató) ill. a dokumentáció garancia időtartam alatti megőrzése. A megfelelő vízminőség biztosításához javasoljuk a készülék visszatérő-ágába szerelt Sentinel mágneses iszapleválasztó és/vagy leválasztó hőcserélő beépítését is.

Egyéb jótállási és garanciális feltételek

Jótállás szempontjából nem tekinthető hibának és így a készülék nem garanciális az alábbi esetekben:

 • nem megfelelő vízminőséggel történő üzemeltetés,
 • elektromos hálózati hibákból származó károk (pl. elektromos zavar, túlfeszültség, földelési hiba, stb.),
 • külső hatás vagy egyéb hanyag kezelés következtében keletkezett mechanikai sérülések,
 • időjárási, környezeti tényezőktől való károsodás eseten (pl. villámcsapás, eső, fagy, tűz, stb.),
 • az éves karbantartás alkalmával a természetes módon elhasználódott alkatrészek (szűrők, elektródák, tömítések stb.) cseréje elmarad,
 • a készülék által kijelzett szerviz, illetve a karbantartás nem történik meg évente legalább egy alkalommal és a készülék jelzésekor,
 • az évenkénti kötelező karbantartásra vonatkozó kötelezettség elmaradását követően jelentkező hiba esetén.

A kötelező jótállás kizárólag Magyarország területén, a Marketbau-Remeha Kft. mint hivatalos importőr által forgalmazott készülékekre terjed ki. A jótállási igény érvényesíthetőségéről szervizpartnereinken keresztül kérhet tájékoztatást elérhetőségeiken. Szervizpartnereink listája elérhető az alábbi linken: www.kazan.hu

Jótállás igénye alapján a fogyasztó választása szerint:

 1. a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha annak teljesítése lehetetlen, vagy ha az a többi jótállási igény teljesítésével összehasonlítva a vállalkozás részére aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási kötelezettség teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
 2. b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a jogszabály szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén és a feltüntetett szervizpartnereinknél közvetlenül is érvényesítheti.

A vállalkozás törekszik rá, hogy a kért kijavítást/kicserélést 15 napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatja a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

Kötelező jótállás esetén irányadó további szabályok:

Ha a jótállási időtartam alatt a termék első alkalommal történő javítása során megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a terméket nyolc napon belül kicseréljük.

Ha a termék kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a terméket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicseréljük.

Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatérítjük.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó jogosult arra, hogy a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezze.

A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti.

Jelen jótállási feltételek tekintetében fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Hőszivattyúkra vonatkozó egyéb szabályok

(a fenti általános garanciális rendelkezéseken túl)

A berendezés beüzemelését, karbantartását, javítását a jótállási és szavatossági időn belül kizárólag a márkaszerviz vagy hőszivattyúkra szerződött hivatalos partnerei végezhetik. A hőszivattyús rendszer megbontása, illetve bármely részegység eltávolítása előtt, minden esetben egyeztetni kell a márkaszervizzel, aki szükség esetén a hiba okát és körülményeit helyszínen megvizsgálhatja a garanciális feltételek ellenőrzéséhez.

A garancia feltételei:

 • Szakszerviz általi üzembehelyezéskor érvényesített garanciajegy vagy a vásárlást igazoló számla bemutatása a berendezés típusával, vásárlás idejével
 • Szakszervíz által kitöltött és aláírt „OSZTOTT LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ ELLENŐRZŐLAP ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI JEGYZŐKÖNY” bemutatása, a berendezés típusával, szériaszámával
 • Minimálisan évenkénti 1 alkalommal elvégzett karbantartás igazolása: munkalappal, számlával, a berendezés típusával és szériaszámával. A gyakoriságot az üzembe helyező határozza meg.
 • Érvényes szivárgásvizsgálati státusz (berendezés kártya), amennyiben az előírás szerint szükséges.